OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ROZSAH PLATNOSTI
a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a prospektových příloh v produktech, které vydává PP Agency s.r.o. (dále “vydavatelství”), tj. Czech Business and Trade, Doing Business in the Czech Republic, edice teritoriálních publikací Czech Republic – Your Partner, eExportInfo, jakož i v ostatních titulech vydávaných vydavatelstvím.
b) Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
c) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.

2. OBJEDNÁVKA
a) Objednavatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné objednávky.
b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní jméno objednavatele, jeho sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis zástupce oprávněného objednávku učinit. Dále zde musí být uveden titul, rozsah, cena objednávané inzertní plochy a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. umístění).
c) Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Vydavatelství je povinno upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednavatel je povinen dodat včas vydavatelství náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednavatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednavatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavatelství právo od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na stornovací poplatky, v souladu s právě platným ceníkem.
d) Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.
e) Vydavatelství ručí za kvalitu cizojazyčného překladu inzerátu nebo prospektové přílohy, pokud jej zajišťoval v rámci objednané služby.
f) Cizojazyčné překlady objednaného inzerátu nebo prospektové přílohy nejsou objednavateli účtovány. 
g) Pokud objednavatel nedodá vydavatelství pro realizaci své prezentace kompletní podklady ve formě tiskového pdf a vydavatelství zajišťuje grafické zpracování inzerátu, bude objednavateli fakturována cena za předtiskovou přípravu, a to: 320 Kč/A4, 160 Kč/A5. V případě nadstandardních požadavků klienta (tvorba loga, retuše, speciální montáže apod.) bude cena stanovena individuálně po dohodě s klientem. 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vystavené vydavatelstvím objednavatelem.
b) Vydavatelství si v každém případě a kdykoliv vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům vydavatelství nebo právě platným právním předpisům.
c) Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud není zajištěna na žádost vydavatelství žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo odstoupit od smlouvy.
d) V případě odstoupení od smlouvy podle bodu b) nebo c) vyrozumí vydavatelství objednavatele bez zbytečného prodlení.
e) V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím přijetí vydavatelstvím je vydavatelství oprávněno uplatňovat stornovací poplatky dle bodu f) všeobecných obchodních podmínek. Stornování objednávky objednavatelem musí být provedeno v každém případě písemně.
f) Stornovací a sankční poplatky jsou stanoveny:
g) 50 % ceny pro 20-30 kalendářních dnů před zveřejněním inzerátů a prospektových příloh
h) 25 % ceny pro více než 30 kalendářních dnů před zveřejněním inzerátů a prospektových příloh.
i) V termínu kratším než 20 kalendářních dnů před zveřejněním lze inzerát zrušit jen na výslovnou žádost klienta a vždy podle daných možností vydavatele. V takovém případě bude klientovi fakturována plná cena inzerátu tak, jako by byl otištěn. Plná cena inzerátu bude též fakturována v případě vyřazení objednaného inzerátu z tisku z důvodu nedodání bezchybných inzertních podkladů klientem v termínu podle platného ceníku inzerce, eventuálně v náhradním termínu, písemně stanoveném příjmovým pracovníkem inzerce. Výchozí částka pro výpočet stornopoplatku je potvrzená cena objednaného inzerátu bez DPH a agenturní provize.

4. RÁMCOVÁ SMLOUVA
a) Pokud má objednavatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu plochy nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu, zpravidla na jeden rok, o uveřejňování inzerátů v předem dohodnutém počtu. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy, ve smlouvě musí být pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý rozsah plochy inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul případně další ujednání.
b) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu plochy nebo počtu uvedených v rámcové smlouvě je vždy nutná jednotlivá objednávka.
c) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu během časového období uvedeného v rámcové smlouvě a zaplacena cena dle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši).
d) Objednavatel je oprávněn objednat prostřednictvím rámcové smlouvy uveřejnění také dalších inzerátů nad rámec dohodnutého rozsahu plochy nebo dohodnutého počtu inzerátů. Poté náleží objednavateli vyšší sleva.
e) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese vydavatelství odpovědnost, zavazuje se objednavatel v tomto případě uhradit vydavatelství rozdíl mezi cenou za dohodnutý a skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů. Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů.

5. AGENTURNÍ PROVIZE
a) Provize se poskytuje ve výši 15 % ze základní ceny inzerátu (tj. po připočtení příplatků a odečtení slev) zprostředkovatelům reklamy (reklamním agenturám) uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, že objednávku zadává přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za dodání podkladů inzerce. Zprostředkovatel je obchodním partnerem vydavatelství, platbu provádí ze svého účtu.
b) Zprostředkovatelé reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (s datem pořízení maximálně tři měsíce starým), které jednoznačně osvědčují předmět podnikání a další skutečnosti zapisované do živnostenského či obchodního rejstříku.
c) Vydavatelství je oprávněno odmítnout objednávky zadavatelů reklamy (reklamních agentur), vzniknou-li pochybnosti o výkonu jejich zprostředkovatelské činnosti.

6. REALIZACE OBJEDNÁVKY
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění, kde mají být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněny, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu, případně s určitým umístěním, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla být objednavateli potvrzena.
d) Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce.
e) Pokud si objednavatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným způsobem a je povinno poskytnout objednavateli náhledové JPG, zasílané na korekturu e-mailem. Pouze ve výjimečných případech (klient nemá e-mail) se posílá korektura faxem zkušební obtah z laserové tiskárny ke korektuře a ke schválení. Objednavatel je povinen respektovat termínové požadavky vydavatelství na schválení inzerátu nebo prospektové přílohy. Nevrátí-li objednavatel vydavatelství v určené době poskytnuté obtahy, předpokládá se, že je tisk povolen, a pozdější požadavky objednavatele lze řešit pouze dle technologických možností vydavatelství.
f) Vydavatelství je povinno užít podklady nebo jejich části výhradně k účelu inzerce v mezích potvrzené objednávky neobdrží-li předchozí písemný souhlas odběratele k jinému užití.
g) Vydavatelství je povinno u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat po dobu šesti týdnů po uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může vydavatelství zlikvidovat.
h) Vydavatelství opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství objednavateli na základě uskutečněné objednávky zálohovou fakturu.
b) Do 7 dnů po expedici tiskoviny z tiskárny zašle vydavatelství objednavateli společně s daňovou fakturou zdarma dokladový výtisk.
c) Při prodlení v placení je objednavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové smlouvy.
d) Objednavatel má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle právě platného ceníku, a to v závislosti na skutečně uveřejněném rozsahu plochy inzerátů nebo počtu inzerátů v časovém období jednoho roku. Objednavatel má právo uplatnit tento nárok nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku. Na pozdě uplatňované slevy nebude brán zřetel.
e) V případech kdy objednavatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro účely třetí osoby, nemá nárok na ceníkové slevy.
f) Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku.
g) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese vydavatelství ani objednavatel odpovědnost, a inzerci nebo prospektovou přílohu není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednavatel povinen zaplatit vydavatelství pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
h) Eventuální změnu těchto všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí vydavatelství objednavateli, který má s vydavatelstvím uzavřenu rámcovou smlouvu podle bodu 4 těchto všeobecných obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem platnosti těchto změn. Pokud vydavatelství tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné před změnou všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku řídit dosud platnými všeobecnými obchodními podmínkami nebo dosud platným ceníkem po dobu maximálně tří měsíců od počátku platnosti nových všeobecných obchodních podmínek nebo nového ceníku.

8. REKLAMACE – NÁHRADNÍ VÝKON
a) Objednavatel má nárok v případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy na slevu nebo, pokud se na tom s vydavatelstvím dohodne, na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl zeslaben účel inzerátu nebo prospektové přílohy. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát v dohodnutém termínu nebo pokud tento náhradní inzerát je uveřejněn opět se závadou, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy.
b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.
c) Je-li chybné zveřejnění inzerátu důsledkem dodání špatných podkladů od odběratele, nemá odběratel vůči vydavatelství žádné nároky.
d) V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.
e) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednavatele. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.
f) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednavatele v souvislosti se závadným výkonem vydavatelství budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je její výše stanovena maximálně do výše ceny za uveřejněný inzerát nebo prospektovou přílohu.

9. OCHRANA DAT
Objednavatel i vydavatelství se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek před jejich zneužitím.

Platnost od 1. 12. 2005